ژنتیک

ژنتیک

 
» توزیع انواع نهاده های کشاورزی از قبیل کود و سموم کشاورزی ، بذر ، کمپوست ، ورمی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» سایت مشترک من و دوست خوبم :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» ژنتیک در گیاهان : :: ۱۳٩٢/٤/٦
» سازمان یابی و ساختمان ژن: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» ژن و گوناگونی افراد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» ژن و کروموزوم: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» علم ژنتیک: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» مکانیسم تعیین جنسیت: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» کروموزومهای جنسی در موجودات دیپلوئید: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» تاریخچه پیدایش کروموزوم x : :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» تقسیم بندی موجودات زنده از لحاظ تولید مثلی: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» ژنتیک جنسیت: :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» انواع پلی پلوئیدی : :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» وقایع مهم در ژنتیک مولکولی تا سال 1944 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» کارگاه آموزشی کلونینگ مولکولی و انتقال ژن به باکتری: :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» خدمات کلونینگ و ساب کلونینگ: :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» احسان حق جو :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٩/۱۱